Algemene Voorwaarden Ticketshop Stichting Muziekkring Heerhugowaard

1. Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:
a. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Ticketshop Stichting Muziekkring Heerhugowaard, hierna te noemen Ticktetshop Muziekkring.
b. Concert: de georganiseerde gebeurtenis, zoals een gebeurtenis van muzikale of culturele, aard, waarvoor Ticketshop Muziekkring Tickets verkoopt.
c. Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Ticketshop Muziekkring een overeenkomst aangaat betrekking hebbend op een Concert.
d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Ticketshop Muziekkring en Koper ter verkrijging van Tickets voor een Concert.
e. Ticket: het (elektronische) document dat dient als toegangsbewijs voor een Concert.
g. Stichting Muziekkring Heerhugowaard: de stichting met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Heerhugowaard.

2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Ticketshop Muziekkring, producten of diensten van welke aard ook aan Koper levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
b. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Koper wijst Ticketshop Muziekkring uitdrukkelijk van de hand.
c. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. Ticketshop Muziekkring is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn op de website van de Stichting Muziekkring Heerhugowaard raadpleegbaar.

3. Totstandkoming Overeenkomst

a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, zoals vermeld op de website van Ticketshop Muziekkring vrijblijvend.
b. Koper dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Koper dient bij het maken van de reservering altijd een juist e-mailadres te gebruiken. Aankopen worden gedaan aan Koper via elektronische weg. Voor ontvangen Tickets, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Ticket bij Koper vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Koper heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Ticketshop Muziekkring contact met Koper opnemen met behulp van de gegevens die Koper heeft ingevoerd. Als Ticketshop Muziekkring Koper niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Ticketshop Muziekkring ertoe overgaan de reservering te annuleren. Indien Ticketshop Muziekkring twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Koper bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Koper gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Koper te annuleren. Ticketshop Muziekkring zal zich inspannen om de Koper in een dergelijk geval te informeren. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten.
c. Ticketshop Muziekkring behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren/kopen Tickets. Bij een overschrijding van dit maximum door de Koper, is Ticketshop Muziekkring gerechtigd om de reservering van de Tickets boven het maximum aantal ongedaan te maken of de betreffende Tickets ongeldig te maken.
d. Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op tickets.

4. Prijzen en betaling

a. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.
b. Koper betaalt voor de door middel van de website bestelde producten, de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de website van Ticketshop Muziekkring aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.
c. Alle prijzen van Ticketshop Muziekkring zoals vermeld op de website zijn in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
d. Ticketshop Muziekkring brengt geen servicekosten bij een transactie in rekening. De Ticketshop Muziekkring kan administratiekosten in rekening brengen voor bepaalde betaalmethodes en/of verzendmethodes.

5. Leveringstermijnen

a. Tickets worden verzonden naar het e-mailadres dat Koper heeft opgegeven in zijn of haar account. Ticketshop Muziekkring zal het door Koper opgegeven e-mailadres als juist blijven beschouwen.
b. Bij niet tijdige levering van Tickets dient Ticketshop Muziekkring schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
c. Bij overschrijding van enige leveringstermijn heeft Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat.

6. Afgelaste of verschoven Concerten

a. Het is de verantwoordelijkheid van Koper om na te gaan of een Concert is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel Ticketshop Muziekkring zal proberen Koper van de afgelasting op de hoogte te brengen, kan Ticketshop Muziekkring niet garanderen dat Koper van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Concert . Ticketshop Muziekkring is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
b. Tickets van verschoven Concerten blijven in de regel geldig voor het vervangende Concert. Voor meer informatie hierover kan Koper contact met Ticketshop Muziekkring opnemen via het secretariaat.
d. Indien een Concert wordt afgelast of verschoven, dan kan Koper de Tickets voor dit Concert inleveren. De betaalde prijs wordt dan door de Ticketshop Muziekkring vergoed.

7. Tickets

a. De door Ticketshop Muziekkring gedistribueerde Tickets zijn persoonsgebonden. De doorverkoop of het gebruik op commerciële wijze van een Ticket is niet toegestaan. Bij (poging tot) doorverkoop of commercieel gebruik, is de Ticketshop Muziekkring gerechtigd het betreffende Ticket ongeldig te maken. Houders van ongeldige toegangsbewijzen zal de toegang tot het Concert worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
b. Na ontvangst dient Koper de Tickets direct te controleren op juistheid. Na aanschaf kunnen Tickets niet meer geruild of vergoed worden.
c. Speciale wensen, zoals het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen tijdig en uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt. Ticketshop Muziekkring kan geen enkele garantie geven dat aan speciale wensen tegemoet kan worden gekomen. Voor meer informatie hierover kan Koper contact met het secretariaat opnemen.

8. Intellectuele eigendomsrechten

a. Het is Koper verboden het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.
b. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van Ticketshop Muziekkring aan Koper.

9. Privacy

Koper wordt geacht kennis te hebben genomen van het privacybeleid van de Stichting Muziekkring Heerhugowaard welke op de website raadpleegbaar is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.

10. Aansprakelijkheid

a. Ticketshop Muziekkring is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie ten aanzien van: de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Concert.
b. Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van Ticketshop Muziekkring wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Tickets aan Koper in rekening is gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Ticketshop Muziekkring.
c. De aansprakelijkheid van Ticketshop Muziekkring wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Koper Ticketshop Muziekkring onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Ticketshop Muziekkring ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Ticketshop Muziekkring in staat is adequaat te reageren.
d. Koper vrijwaart Ticketshop Muziekkring voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Koper van enige verplichting jegens Ticketshop Muziekkring, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.
e. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Ticketshop Muziekkring meldt.
f. Ticketshop Muziekkring kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het Ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Koper geen aanspraak maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden. Ticketshop Muziekkring is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Ticketshop Muziekkring.

11. Overmacht

a. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Ticketshop Muziekkring kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
b. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Ticketshop Muziekkring in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Koper op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Koper mee te delen en zulks zonder dat Ticketshop Muziekkring gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op alle overeenkomsten met Ticketshop Muziekkring is Nederlands recht van toepassing
b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Alkmaar.

13. Diversen

a. Het is bij Concerten niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de zaal van het Concert: foto-, film- of andere opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname.
b. Het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan, ook niet voor het maken van beeld- en/of geluidsopnamen.
c. Kopers die te laat bij het Concert arriveren, worden – voor zover mogelijk – toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende het Concert. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd.
d. Waar in deze Algemene Voorwaarden Ticketshop Muziekkring zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is Ticketshop Muziekkring gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een e-mailbericht.
e. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van Stichting Muziekkring Heerhugowaard dan wel in orderbevestigingen, Tickets en/of andere bescheiden, binden Ticketshop Muziekkring niet.
f. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Ticketshop Muziekkring in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Ticketshop Muziekkring vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
g. Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op de website van de Stichting Muziekkring Heerhugowaard.