paginafoto-12

ANBI logo Stichting Muziekkring Heerhugowaard
Spectrum 5
1705 TJ Heerhugowaard
Telefoon 072 – 572 22 99

 

Een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is een charitatieve, culturele, kerkelijke, wetenschappelijke, levensbeschouwelijke of andere instelling die het algemeen belang dient.

De ANBI-status is ons toegekend door de Belastingdienst middels een schrijven met kenmerk: 149/46.69.125 RSIN nr.: 004669125

Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als ANBI hoeven geen schenkbelasting en erfbelasting te betalen.

Ook voor donateurs zijn er voordelen: bij de opgave van uw inkomstenbelasting kunt u giftenaftrek krijgen voor giften aan onze Stichting. U kunt Stichting Muziekkring Heerhugowaard steunen met een periodieke schenking. Het gaat bij een periodieke schenking om een vast bedrag gedurende minimaal 5 jaar. Uw gift is dan aftrekbaar. Op de website van de belastingdienst leest u hier meer over. U kunt een periodieke schenking regelen zonder tussenkomt van een notaris.

Ons beleid is er op gericht met de beperkte middelen een zo’n groot mogelijk aanbod aan klassieke concerten te realiseren.

Het bestuur van de stichting bestaat geheel uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen salaris of vergoeding.
Slechts gemaakte kosten kunnen worden gedeclareerd.

Het doel is zeven klassieke concerten per jaar te realiseren van een hoge muzikale kwaliteit voor een zo groot mogelijk publiek.

Balans 2017

Kas             472   Te betalen kosten          2.644
Bank       29.472   Verplichtingen Vrienden       13.942
      Egalisatiereserve 2013          4.462
      Egalisatiereserve 2014          6.396
      Jubileumvoorziening          2.500
        29.944           29.944
         
Baten en Lasten 2017
Entreegelden       32.289   Concertkosten       37.340
Subsidie          8.750   Algemene kosten          4.679
Rente                22   Bankkosten             125
Bijz. baten          1.083      
        42.144           42.144